Zanimanje laboratorijski tehničar ne zahtjeva direktan rad sa pacijentom, osim kod uzimanja materijala za analizu. Rad laboratorijskog tehničara se svodi na rad u laboratoriji sa biološkim materijalom. Stalni kontakt sa biološkim materijalom zahtjeva spretnost, znanje i prije svega preciznost. U okviru školovanja učenici ovog smjera stiču neophodna teorijska znanja i stručnu osposobljenost za rad laboratorijskih tehničara u hematološkim, biohemijskim i mikrobiološkim laboratorijama, kao i u laboratorijama za transfuziju krvi. Sve ovo je dopunjeno i obukom za rukovanje savremenim dijagnostičkim i analitičkim aparatima i uređajima.

Labaratorijski tehničar osposobljаvа se zа obаvljаnje sljedećih poslovа:

  • Prijem bolesnika i uzimanje materijala za laboratorijske analiza;
  • Neposredna priprema reagenasa, pribora i aparata za rad;
  • Izvođenje osnovnih biohemijskih analiza krvi, urina, fecesa i crevnih sokova;
  • Priprema preparata i izvođenje osnovnih bakterioloških i parazitoloških analiza;
  • Priprema preparata za izvođenje i izvođenje osnovnih hematoloških analiza;
  • Priprema i izvođenje osnovnih hemijskih i bromatoloških analiza;
  • Vođenje stručne dokumentacije.