UPOSLENICI U JU SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TEŠANJ

Srednja tehnička škola Tešanj u 2018/2019 godini  broji 95 zaposlenih radnika. Profesori koji realizuju nastavu u ovoj školskoj godini (grupisani u odgovarajuće aktive) su:

Uprava škole

Direktor – Softić  Albin

Pomoćnica direktora – Ramić – Dudić Alisa

Koordinator za praktičnu nastavu – Grbešić Nusreta

Sekretar – Halilović Alen

Administrativno-računovodstveni radnik – Lejla Alić

Pedagozi – Karahodžić  Adnan i Jahić Elma

Knjižičar – Bešić-Sinanović Izeta

Bosanski jezik i književnost

Dudić (Hadžib) Ilijaz, Buljubašić – Mujić (Alija) Mirela, Karagić (Sulejman) Selvedina, Bešo- Hadžimehić (Ahmet) Sabina, Smajlović (Jasim) Indira

Engleski jezik

Halilović (Osman) Adem, Galijašević (Muhamed) Dijana, Raščić (Rasim) Rasema, Mahmutović (Esad) Harisa, Škrebo (Hasib) Aida

Latinski jezik

Mujić (Mustafa) Vahid, Zrnić (Kasim) Dženana

Historija

Halilović (Hasan) Velid, Karahmet (Mehmed) Mersida, Kruško (Omer) Jasmina

Sociologija

Denjalić (Mujo) Enes

Demokratija i ljudska prava

Sinanović (Jusuf) Besima

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Vejsić (Kemal) Samko, Sejmenović (Ismet) Dino, Bašić (Hamdija) Esad

Matematika

Halilović (Džafer) Esad, Kopić (Ibro) Admir,  Halilović (Ađul) Adis,  Lihić (Hašim) Amela

Informatika

Kapić (Mehmedalija) Indira,  Ahmetagić (Avdo) Mehmed

Fizika

Jašić (Mustafa) Esmira, Muminović (Akif) Adela

Hemija

Husukić (Rizah) Dijana, Maglić (Himzo) Sead, Deljkić (Enes) Jasmina, Ibrahimović (Huso) Muris

Biologija

Redžić (Husein) Nasiha

Vjeronauka

Huskić (Mustafa) Alma, Čamdžić (Asim) Elvir, Bašić (Mihret) Elvedina, Ćeman (Kasim) Sabahudin

Mašinska grupa predmeta

Hasanić (Mustafa) Omer, Hrvić (Avdo) Amira

Elektrotehnička grupa predmeta

Sinanović (Mahmut) Vahidin, Džananović (Muharem) Meliha, Škiljo (Emin) Elma, Berberović (Safet) Mirsad

Ekopnomska grupa predmeta

Mešinović (Smajil) Nerminka, Pantelejić (Mustafa) Pemba, Kovač (Musa) Alma, Alićehajić (Ahmet) Fahira, Halilović ( Mustafa) Zlata, Tokmić (Kasim) Meliha

Privredno pravo

Saračević (Muharem) Amela

Građevinska grupa predmeta

Nuhanović (Enes) Enisa, Banjić (Mustafa) Elvedina, Mehmedović ( Muharem) Enver

Zdravstvena njega

Grbešić (Hasan) Nusreta, Čamdžić (Ešef) Sanela, Krličević (Osman) Dženana, Hadžan (Fadil) Elma, Muminović (Fehim) Jasmina, Hasanić (Bajruzin) Emina

Farmaceutska grupa predmeta

Muris Hrnjić

Medicinska pedagogija i psihologija

Karahodžić (Refik) Adnan

Spoljni saradnici - Praktična nastava u Medicinskoj školi

Kantić (Hasan) Amela, Topić (Smajo) Elma, Pašić (Himzo) Hanifa, Omerović (Fehim) Alen, Hrnjić (Izudin) Nermina, Pobrić (Alija) Ehlimana, Kotorić (Smajl) Nermin, Muslija (Husein) Fatma, Mević (Abaz) Maida, Okić (Bajro ) Medina